សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ >>
វិទ្យាស្ថានជាតិ ពាណិជ្ជសាស្រ្ត សូមស្វាគមន៍ ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៩-២០២០
ដាក់បញ្ចូលដោយ: NIB
Monday/September/2019 12:47:57pm
សម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៩-២០២០ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង មានទទួលចុះឈ្មោះសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ហើយចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ តទៅ ។


  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម