សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ការិយាល័យសិក្សា
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : អ៊ឹម សម្បត្តិ
មុខតំណែង : ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០៧៨ ៦១១ ២២៩
អ៊ីម៉ែល :imsambath@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
បរិញ្ញាបត្រៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : អ៊ុក ចាន់ណារិទ្ធ
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០១១ ៩១៦ ៧៤៧
អ៊ីម៉ែល :nib-channarith@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រៈ ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ស៊ុម យុទ្ធី
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០១២ ៩២៥ ៩៤៥
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រៈ ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : សែម ថារិទ្ធ
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០៨៩ ៣៣៩ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រៈ គណនេយ្យ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ផេន សុផាត
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០១២ ៦៧២ ១៨៤
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រៈ អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : មុំ យ៉ង់រៀម
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០៩២ ៦៤៧ ១៦៧
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រៈ ............
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : តឹប ម៉ូលីលី
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០៨៥ ៧៧៧ ០៨៧
អ៊ីម៉ែល : molyly_tep@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: ...........
បរិញ្ញាបត្រៈ និតិសាស្ត្រ

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015

វិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាព

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
Flag Counter
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម