សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ដេប៉ាតឺម៉ង់គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : សេង រេត
មុខតំណែង : ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០៧៧ ៩១០ ១១១
អ៊ីម៉ែល : sengreth@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : គណនេយ្យ
បរិញ្ញាបត្រ: ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ពេជ វិច្ឆិរ៉ា
មុខតំណែង : អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩៣ ៦១៦ ៤៥៥ ​
អ៊ីម៉ែល : vichherapech@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គណនេយ្យ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ឯម ជាលី
មុខតំណែង : អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩០ ៧០០ ០៩៥
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គណនេយ្យ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ទួន ព្រហ៊ីម
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣៥៧ ៩៤៥
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : សុខ ចាន់ណារ៉េត
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១៦ ៧៨៤ ៧៥៤
អ៊ីម៉ែល : channarethsoknib@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : តូច ស៊ូអេង
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩៧ ៨៩៧ ៧០៧៥
អ៊ីម៉ែល : touch.soeng@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ម៉ៅ វណ្ណថា
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :
បរិញ្ញាបត្រ: គណនេយ្យ

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015

វិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាព

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
Flag Counter
  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម