សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: យក់ កោសល្យ
មុខតំណែង: ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៨៥៧ ៣៩៩
អ៊ីម៉ែល: yukkosal@gmail.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិតៈ គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ផេង ង៉ែត
មុខតំណែង: អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៧៨៥ ៨៥៣
អ៊ីម៉ែល: vichherapech@yahoo.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិតៈ គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អឹម វឌ្ឍនា
មុខតំណែង: អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១៧ ៤៨២ ០៤៨
អ៊ីម៉ែល:
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អន ស៊ីថា
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៤៧១ ៤០៦
អ៊ីម៉ែល: sithaan@gmail.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អៀង សុផាវីន
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៧៧២ ២១០
អ៊ីម៉ែល: sophavineang@gmail.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ប៉ែន កណ្ណិការ
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៧២០ ៧៧៦
អ៊ីម៉ែល: ............
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ស៊ុក សុភី
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០៧៧ ៥៤២ ៨៦៩
អ៊ីម៉ែល: sophy-suk09@yahoo.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រង

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015

វិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាព

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
Flag Counter
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម