សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ដេប៉ាតឺម៉ង់ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: សេង ទិត្យ
មុខតំណែង : ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧១៤ ៣៣៣
អ៊ីម៉ែល : sengtith@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អៀង ឥរិយា
មុខតំណែង : អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៥៨៥ ៧៨៧
អ៊ីម៉ែល : eryaeang@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អោ សំណាង
មុខតំណែង : អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៥២៤ ៤០០
អ៊ីម៉ែល : orsamnang@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: សាន​ ឌីណា
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៥៩១ ៧៤៩
អ៊ីម៉ែល : sandyna@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: វង់ សុជាតិ
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២
អ៊ីម៉ែល : .............
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អ៊ិន ចរិយា
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៦៦ ៣៤៨
អ៊ីម៉ែល : incheakriya@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: ...................
បរិញ្ញាបត្រ : ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015

វិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាព

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
Flag Counter
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម