សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ដេប៉ាតឺម៉ង់អង់គ្លេស
ព័ត៌មានសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អ៊ិន ជំនោរ
មុខតំណែង : ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរសព្ទ: ០៩២ ៦៨៨ ៣៧៩
អ៊ីម៉ែល :chumnoin@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : ភាសាអង់គ្លេស
បរិញ្ញាបត្រ : ភាសាអង់គ្លេស
ព័ត៌មានសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ធឹម ប៊ុនរ័ត្ន
មុខតំណែង : អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរសព្ទ: ០១២ ៦១៦ ២៦៥
អ៊ីម៉ែល : bunrothnib@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
បរិញ្ញាបត្រ : ភាសាអង់គ្លេស
ព័ត៌មានសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ហៀម ម៉ៅ
មុខតំណែង : អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: 012 251 113
អ៊ីម៉ែល : meou-heam@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
បរិញ្ញាបត្រ : ភាសាអង់គ្លេស
ព័ត៌មានសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ប៉ុន ជាបផាង
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១៧ ៤៥៧ ៥៧៧
អ៊ីម៉ែល : .................
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
បរិញ្ញាបត្រ : ភាសាអង់គ្លេស
ព័ត៌មានសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ឯក សំណាង
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរសព្ទ: ០១៧ ៧៣៤ ៩៥២
អ៊ីម៉ែល :.................
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
បរិញ្ញាបត្រ : ភាសាអង់គ្លេស
ព័ត៌មានសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: កែវ សុផល្លី
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរសព្ទ: ០១៦ ៥៧៥ ៩៦០
អ៊ីម៉ែល : sophalykeo@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
បរិញ្ញាបត្រ : ភាសាអង់គ្លេស
ព័ត៌មានសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: លី សុវណ្ណលាភ
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរសព្ទ: ០៧៧ ៨៥៩ ២៩២
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : ភាសាអង់គ្លេស

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015

វិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាព

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
Flag Counter
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម