សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ >>
សកម្មភាពក្រុមហ៊ុន TH F&B អញ្ជើញមករើសបុគ្គលិកផ្ទាល់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត!
ដាក់បញ្ចូលដោយ:
28-December-2022 10:30:14am
ចុះឈ្មោះសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត កុំបារម្ភរឿងអ់តការងារធ្វើ! សកម្មភាពក្រុមហ៊ុន TH F&B អញ្ជើញមករើសបុគ្គលិកផ្ទាល់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត! ២៨ ធ្នូ ២០២២


វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម